Latest News

הארגון היהודי העולמי להשבת רכוש (איל"ר) מודיע על פרסום דו"ח בנושא חפצי תרבות שנבזזו בתקופת השואה על ידי התנועה הקרואטית הפשיסטית אוסטאשה (Ustaše) ולאחר מכן הולאמו והופצו תחת המשטר הקומוניסטי

הדו"ח מציג ניתוח היסטורי של KOMZA (הוועדה לאיסוף והגנה על נכסי תרבות ועתיקות) וכולל מידע על מיקומם הנוכחי של חפצי תרבות רבים. ניו יורק, ניו יורק, 20 באוקטובר 2022: הארגון היהודי העולמי להשבת [...]