Latest News

הצהרת ראש ממשלת פולין מבטאת חוסר רגישות כלפי ניצולי שואה – ואינה נכונה

פורסם בתאריך 20.5.2019 "ראש ממשלת פולין צוטט באומרו באירוע בחירות בלודז' (שבת) כי השבת רכוש או מתן פיצויים לקורבנות השואה מקרב יהודי פולין תהיה ניצחון להיטלר. הצהרה זו מבטאת חוסר רגישות כלפי [...]