Belarus

פעילות איל"ר בבלרוס

 

בבלרוס לא קיימים חוקים כלשהם העוסקים בהשבת רכוש קהילתי או פרטי אשר הופקע בתקופת השואה. בניינים אחדים, המשמשים כבתי כנסת, וכן ישיבת

בית הכנסת קוברין

בית הכנסת קוברין

וולוזי'ן, הושבו לקהילה היהודית על ידי הממשלה, אולם מרבית הנכסים נמצאים במצב מוזנח.