BosniaHerzegovina

פעילות איל"ר בבוסניה ובהרצגובינה

בבוסניה ובהרצגובינה לא קיימים חוקים כלשהם העוסקים בהשבת רכוש קהילתי או פרטי אשר הוחרם בתקופת השואה.

נושאים קשורים

רקע על אודות השבת רכוש במדינות יוגוסלביה לשעבר

בית הכנסת הישן בסרייבו

בית הכנסת הישן בסרייבו

בהיעדר חקיקה העוסקת בהשבתם של רכוש קהילתי, טופלה השבתם של הנכסים הדתיים על בסיס אד-הוק, לעתים קרובות על פי שיקול דעתן של הרשויות המקומיות. הקהילה היהודית זיהתה 130 נכסים קהילתיים אשר נמצאו בעבר בבעלות יהודית, וחתמה על הסכם עם איל"ר להקמתה של קרן משותפת אשר תקבל לידיה ותנהל את כל הנכסים הקהילתיים אשר יושבו.

ב-2005 הקימה מועצת השרים של הממשלה ועדה לענייני השבת רכוש בבוסניה ובהרצגובינה, על מנת לשקול כמה גישות לסוגיית

בית הכנסת בסרייבו

בית הכנסת בסרייבו

השבתם של נכסים אשר הוחרמו במהלך מלחמת העולם השנייה ולאחריה. בהתבסס על מחקריה של הוועדה, נוסחה טיוטת חוק להשבת רכוש – "חוק ההפרטה" – אולם זו לא הביאה להתקדמות משמעותית כלשהי