פעילות איל"ר באוקראינה

באוקראינה לא קיים כל חוק להשבתם של נכסי דלא ניידי קהילתיים או פרטיים שהוחרמו. עם זאת, פורסמו כמה צווים ממשלתיים העוסקים בהשבתם של נכסים דתיים לשעבר שהוחרמו לשימושם של ארגונים דתיים. נוסף על כך, מוסדר השימוש בנכסים תרבותיים לשעבר על ידי ארגונים דתיים באמצעות סעיף 17 לחוק של אוקראינה בדבר חופש המצפון וארגונים דתיים (סעיף 17 בחוק). כ-1,530,000 יהודים התגוררו באוקראינה לפני השואה, ואילו כיום מתגוררים בה כ-95,000 יהודים.

סעיף 17 בחוק וצווים ממשלתיים, וכן החלטות שונות של מועצות מקומיות ואזוריות, אפשרו לקהילה היהודית לקבל את הזכות להשתמש בכמה עשרות מבנים דתיים אשר נמצאו בעבר בבעלות יהודית למטרות דתיות. 1. בסך הכול הוענקה לקהילות יהודיות מסוימות זכות השימוש בכחמישים נכסים (מרביתם בתי כנסת) במהלך שני העשורים האחרונים, לרבות ארבעה עשר בתי כנסת באוקראינה, אשר פעלו בתקופת השלטון הסובייטי. 2. אף כי בינואר 2009 הציעה הממשלה לחוקק חוקים לצורך טיפול בסוגיית השבתם של נכסים קהילתיים מוחרמים, הרי שטיוטת חוק זו לא הביאה להתקדמות משמעותית כלשהי בהליך החקיקה.

בית הכנסת ברודסקי בקייב

בית הכנסת ברודסקי בקייב

נוסף על כך, החלו מאמצים לפעול בשיתוף עם הקהילות היהודיות באוקראינה, וכן עם ועדת הארכיונים הלאומית של אוקראינה, לרישום כל ספרי התורה במדינה על מנת למנוע את גניבתם או את הברחתם, ולסייע, בסופו של דבר, בהשבתם המסודרת של ספרי התורה לבעליהם הקודמים.

במהלך ועידת פראג לנכסים מתקופת השואה, אושרה הצהרת טרזין על ידי 47 המדינות המשתתפות, ביניהן גם אוקראינה. הצהרת טרזין קוראת לממשלות לנקוט צעדים ולתמוך במאמצים לזיהויים ולקטלוגם של פריטי יודאיקה אלה ושל נכסים תרבותיים יהודיים, העשויים להימצא בארכיונים, בספריות, במוזיאונים ובאתרי אחסון ממשלתיים ובלתי-ממשלתיים אחרים, במטרה להשיבם לבעליהם החוקיים המקוריים, ולשקול רישום בינלאומי מרצון של ספרי תורה במידת הצורך[.] ממשלות נקראות גם לנקוט צעדים אשר יבטיחו את ההגנה על פריטי יודאיקה, וכאשר והדבר נדרש ואפשרי מבחינת שימור הפריטים, להשיב ספרי קודש המצויים כעת בידי הממשלות לשימוש בבתי כנסת, במידת הצורך[.]

נוסף על כך, ההצהרה קוראת לממשלות לטפל בתביעות לגבי נכסים פרטיים של קורבנות השואה, המתייחסות לנכסי דלא ניידי של בעלים קודמים או של יורשים, באמצעות השבת זכות הקניין או מתן פיצוי באופן הוגן, מקיף ובלתי מפלה[.]כאמור, על הליך ההשבה או הפיצוי להיות מהיר, פשוט, נגיש, שקוף, בלתי מעיק ולא יקר עבור התובע הבודד[.]

בעת העלמין העתיק במדז'ינבוז'

בעת העלמין העתיק במדז'ינבוז'

כמו כן, כוללת ההצהרה הצעה שלפיה הממשלות תעשינה כל מאמץ אפשרי לדאוג להשבתם של נכסים יהודיים קהילתיים או פרטיים לשעבר[.] לאור העקרונות אשר אושרו בהצהרת טרזין, אנו מבקשים כי הממשלה תביא בחשבון את העובדות הבאות:

על ממשלת אוקראינה להעביר בהקדם האפשרי ספרי תורה המצויים ברשותה לקהילות יהודיות באוקראינה הזקוקות להם לצרכי פולחן. הסוגיה הגדולה יותר, הנוגעת לקביעת זהותם של בעליהם הקודמים של ספרי התורה והשבתם יכולה, בשלב זה, להידחות, אולם בסופו של דבר יידרש לה מענה.

על כל הצעת חקיקה חדשה להשבתם של נכסים קהילתיים שהוחרמו לכלול את השבת זכות הקניין של נכסים אלה, או במקרה והדבר אינו אפשרי, לקבוע פיצוי הוגן. על החקיקה לחול, בין שאר הנכסים, על בתי כנסת ועל נכסים אחרים הקשורים לבתי תפילה, וכן על נכסים אשר היו חלק מן החיים היהודיים לפני המלחמה, לרבות בתי ספר, מרכזים קהילתיים ובתי חולים.

על אוקראינה לחוקק חוק אשר ייתן מענה לסוגיית השבתם של נכסי דלא ניידי פרטיים שהוחרמו. באוקראינה לא קיימים לעת עתה חוקים כלשהם העוסקים בהשבת נכסי דלא ניידי פרטיים אשר הוחרמו בתקופת השואה.

—————————————————————————————————————-

1 מבנים דתיים כוללים נכסים המיועדים לענות על צרכיהם הדתיים של האזרחים (מקדשים, מנזרים, קפלות, מגדלי פעמונים, מסגדים, מינרטים, בתי כנסת ובתי תפילה).

2 הצו הממשלתי ב-1992 התיר לארגונים דתיים רשומים לבקש לעשות שימוש בנכסים אשר הוחרמו על ידי המשטר הסובייטי, אם הם נדרשים לצרכי פולחן דתי. באוגוסט 2001 הורתה הוועדה הבין-משרדית להשבת רכוש למשרד המשפטים ולוועדה הלאומית ללאומים ודתות (SCNR) לנסח טיוטת חוק בנוגע להשבתם של נכסים לארגונים דתיים. מאז ציינה ה-SNCR כי מרביתם של המבנים והפריטים הנדונים הושבו לארגונים דתיים, וכי סוגיית השבתם של רבים מבין הנכסים הנותרים לגביהם הוגשו תביעות היא מסובכת, עקב העובדה כי הם מאוכלסים כעת, נושאים שעבודים או נמצאים בתחום שיפוטן של רשויות מקומיות.

3 כמה רשימות הכוללות זיהוי של נכסים קהילתיים בבעלות יהודית לשעבר, וביניהן רשימה אחת של איל"ר, הוכנו לקראת חקיקתו של חוק להשבתם של נכסים קהילתיים. הרשימה המקיפה יותר חוברה על ידי הוועד של אוקראינה, המזהה למעלה מ-2,500 נכסים קהילתיים, לרבות כ-1,200 בתי כנסת לשעבר