(ICHEIC) הנציבות הבינלאומית לתביעות ביטוח על תקופת השואה

בשנת 1998, איל"ר, ועדת התביעות, הרגולטורים של הביטוח בארצות הברית ונציגים מטעם מדינת ישראל ייסדו את הנציבות הבינלאומית לתביעות ביטוח על תקופת השואה (ICHEIC) על מנת לפתור את המחלוקות אודות פוליסות ביטוח שלא שולמו והונפקו על ידי כמה מחברות הביטוח הגדולות באירופה לקורבנות השואה. הסכמים שהושגו על ידי הנציבות היוו צעד גדול קדימה עבור ניצולי שואה רבים ויורשיהם שבעבר היו חסרי אמצעים לתבוע את חברות הביטוח. ההסדרים כללו הכרה בכך שהכספים שהיו מצויים בפוליסות ללא יורשים יועבו למטרות הומניטריות.

בסיום העבודה של הנציבות הבינלאומית לתביעות ביטוח על תקופת השואה (ICHEIC) בשנת 2007, הישגיה העיקריים היו:

  • יותר מ-300 מיליון דולר הושגו עבור יותר מ-48,000 ניצולי שואה ויורשיהם.
  • הנציבות ניצחה על קמפיין עולמי שעודד וקרא להגשת תביעות לכספי ביטוח, ויותר מ-70 חברות ביטוח ארופאיות ושותפיהם לקחו חלק במהלך.
  • תהליכי המחקר וההתאמה שנעשו על ידי הנציבות הוביל לכך שכ-8000 תביעות ביטוח שלא כללו שם של חברת ביטוח קיבלו כספים שהסתכמו בכ-100 מיליון דולר.
  • הנציבות הקצתה 30 מיליון דולר בפרסים דרך תביעות הומניטריות שנעשו במזרח אירופה עבור תביעות של פוליסות שהיו שייכות לחברות שהולאמו או חוסלו אחרי מלחמת העולם השנייה ולא נמצא עבורם יורש.
  • הנציבות הקצתה תוספת של 31,000 פרסים הומניטריים שהסתכמו ב-31 מיליון דולר של תביעות שהיו זכאיות לתשלום אך לא נמצאו מסמכים המתאימים לרשומות חברות הביטוח. הפרסים הללו ניתנו כהכרה על כך שבעקבות המלחמה והזמן שעבר מאז, חלק מהתביעות אינן יכולות להיות מוכחות כיום.