Latest News

איל"ר: על פולין להשיב את הרכוש היהודי שנגזל על ידי הנאצים

22.11.16

היום יתקיים בירושלים מפגש ממשלות בין ישראל לפולין

איל"ר: על פולין להשיב את הרכוש היהודי שנגזל על ידי הנאצים

"יותר מ-70 שנה אחרי השואה, אלפי ניצולי שואה בישראל ממשיכים להמתין להשבת רכושם. יש לעשות צדק כדי שהניצולים שעדיין חיים יוכלו ליהנות ממנו", אומרת מזכ"ל איל"ר, קולט אביטל.

עם ביקורה של ראשת ממשלת פולין, ביאטה ז'ידלו (Beata Szydlo) בישראל, הארגון היהודי העולמי להשבת רכוש (איל"ר) קורא לפולין לחוקק חוק להחזרה או לתשלום פיצויים של רכוש פרטי שהוחרם בפולין על ידי הנאצים או שהולאם מאוחר יותר בידי הקומוניסטים, מיהודים ושאינם יהודים.

פולין, החברה באיחוד האירופי, נותרה המדינה היחידה הגדולה במרכז ומזרח אירופה, שלא העבירה חוקים בנידון. כ-90% מתוך למעלה מ-3 מיליון יהודים שחיו בפולין לפני מלחמת העולם השנייה, מצאו את מותם בשואה.

"יותר מ-70 שנה אחרי השואה ו-25 שנים לאחר נפילת הקומוניזם, אלפי ניצולי שואה ובני משפחותיהם בישראל ממשיכים להמתין להשבת רכושם או לקבלת פיצויים. אנו מפצירים בראש הממשלה ז'ידלו לנצל את ביקורה בישראל כדי להתחייב שפולין תעביר חקיקה שתעשה צדק כדי שהניצולים שעדיין חיים יוכלו ליהנות ממנו", אומרים מזכ"ל איל"ר, השגרירה קולט אביטל ויו"ר ועדת התפעול, גדעון טיילור.

ראשת ממשלת פולין הגיעה לישראל אתמול במטרה לקיים מפגש ממשלות (G2G) שלישי בין  ישראל לפולין, שמטרתו העמקת היחסים הבילטראליים, חתימה על הסכמים וחיזוק שיתופי הפעולה בתחומי הכלכלה, המדע והטכנולוגיה, סייבר, הגנה, ביטחון ותרבות.

הארגון היהודי העולמי להשבת רכוש פועל למען השבתו של רכוש פרטי ורכוש קהילתי יהודי אשר נלקח במהלך השואה באירופה, למעט באוסטריה ובגרמניה. בפעילות משותפת עם קהילות יהודיות מקומיות, איל"ר נושאת ונותנת עם ממשלות על מנת להגיע להסכמים ולהביא לחקיקה בנוגע להשבת רכוש זה.

For media inquiries please contact pr@wjro.org.il